۶ مهر ۱۳۹۹
021-22395611

تقویم جیلان

مهر ۱۳۹۹
September - October 2020
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٢
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
٠٤
۲
23
٠٥
۳
24
٠٦
۴
25
٠٧

۵
26
٠٨
۶
27
٠٩
۷
28
١٠
۸
29
١١
۹
30
١٢
۱۰
01
١٣
۱۱
02
١٤

۱۲
03
١٥
۱۳
04
١٦
۱۴
05
١٧
۱۵
06
١٨
۱۶
07
١٩
۱۷
08
٢٠
۱۸
09
٢١

۱۹
10
٢٢
۲۰
11
٢٣
۲۱
12
٢٤
۲۲
13
٢٥
۲۳
14
٢٦
۲۴
15
٢٧
۲۵
16
٢٨

۲۶
17
٢٩
۲۷
18
٣٠
۲۸
19
٠١
۲۹
20
٠٢
۳۰
21
٠٣
مناسبت های ماه : مهر
 • ۱ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۲ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۳ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۱۸ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۱۹ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۰ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۱ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۲ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۳ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۳ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۴ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۴ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۵ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۵ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۶ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۶ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)