۶ مهر ۱۴۰۰
021-22395611

تقویم جیلان

مهر ۱۴۰۰
September - October 2021
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٣
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
23
١٥
۲
24
١٦

۳
25
١٧
۴
26
١٨
۵
27
١٩
۶
28
٢٠
۷
29
٢١
۸
30
٢٢
۹
01
٢٣

۱۰
02
٢٤
۱۱
03
٢٥
۱۲
04
٢٦
۱۳
05
٢٧
۱۴
06
٢٨
۱۵
07
٢٩
۱۶
08
٠١

۱۷
09
٠٢
۱۸
10
٠٣
۱۹
11
٠٤
۲۰
12
٠٥
۲۱
13
٠٦
۲۲
14
٠٧
۲۳
15
٠٨

۲۴
16
٠٩
۲۵
17
١٠
۲۶
18
١١
۲۷
19
١٢
۲۸
20
١٣
۲۹
21
١٤
۳۰
22
١٥

مناسبت های ماه : مهر
 • ۱ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۲ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۳ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۱۸ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۱۹ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۰ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۱ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۲ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۳ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۳ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۴ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۴ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۵ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۵ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۶ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۶ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)