۹ مهر ۱۴۰۱
021-22395611

تقویم +مناسبت ها

مهر ۱۴۰۱
September - October 2022
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٤
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
23
٢٦

۲
24
٢٧
۳
25
٢٨
۴
26
٢٩
۵
27
٣٠
۶
28
٠١
۷
29
٠٢
۸
30
٠٣

۹
01
٠٤
۱۰
02
٠٥
۱۱
03
٠٦
۱۲
04
٠٧
۱۳
05
٠٨
۱۴
06
٠٩
۱۵
07
١٠

۱۶
08
١١
۱۷
09
١٢
۱۸
10
١٣
۱۹
11
١٤
۲۰
12
١٥
۲۱
13
١٦
۲۲
14
١٧

۲۳
15
١٨
۲۴
16
١٩
۲۵
17
٢٠
۲۶
18
٢١
۲۷
19
٢٢
۲۸
20
٢٣
۲۹
21
٢٤

۳۰
22
٢٥
مناسبت های ماه : مهر
 • ۱ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۲ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۳ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۱۸ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۱۹ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۰ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۱ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۲ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۳ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۳ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۴ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۴ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۵ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۵ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۶ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۶ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)